MODELE statystyczne mogą dostarczać syntetycznych danych statystycznych, przewidywań trendu, testów hipotez statystycznych. Wynikiem etapu jest jasno i precyzyjnie sformułowany problème, opracowany na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji, Literatury przedmiotu, dyskusji, Narad, ITP konferencji. Bezpośredni Kontakt Pozwala na bieżące korygowanie niejasności je dostosowanie treści Informacji do rzeczywistych potrzeb odbiorcy. Pomocne jest na tym ETAPIE KORZYSTANIE z pomocy doświadczonych specjalistów merytorycznych-w razie konieczności, pozyskanych z extérieur organizacji. Rozpoznanie problemu, Choć durer Przeważnie ma Charakter intuicyjny, Może opierać się na pełniejszej analizie Użyto sytuacji: odchylenie OD dotychczasowych osiągnięć, odchylenie OD założonego planu, informacje OD innych ludzi (pracowników, partnerów, klientów), działalność konkurencji. Decydent, aby ułatwić sobie Podjęcie decyzji korzysta z jednego z modeli podejmowania decyzji, Zależy sur głównie OD jego II decyzyjnej. Celem jest maksymalizacja efektu podjętej decyzji. MODELE podejmowania decyzji m.in, à: modèle racjonalnego podejmowania decyzji-proces un “rozpoznanie je wybór określonego kierunku działania, prowadzącego ne rozwiązania konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawiającej się okazji” [1]. MODELE Matematyczne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach operacyjnych i są powodowane rodzajem występuj w nich parametrów. Paramétrie nielosowe wskazują na MODELE déterminministyczne czyli Każda pojedyncza podjęta Decyzja jest przypisywana do jednej wartości funkcji kryterium. Najczęściej Tak kompletuje się wartości funkcji zmiennych decyzyjnych aby dopasowanie ukazywało się jako minimalne (koszty) lub maksymalne (zyski). Gdy nie jest Możliwe określenie wszystkich zmiennych, wówczas proces sprawie się bardziej skomplikowany.

Jest Zatem kilka opcji. Jeśli Jedna ze zmiennych jest parametrem losowym wtedy Mamy ne czynienia z modelem stochastycznym (w którym jest Możliwe wyznaczenie prawdopodobieństwa formalności działań, natomiast Sytuacja odwrotna określana jest mianem warunków niepewności i aucune konstrukcji modeli Strategicznych. MODELE optymalizacyjne odnoszą się do Technik umożliwiających zorganizowanie złożonych układów równości i nierówności matematycznych reprezentujących Funkcje celu i Ograniczenia. Te MODELE są projektowane w celu określenia decyzji optymalnej, wybranej wyraz dużej liczby możliwych decyzji. Decyzja optymalna à Taka, która spełnia cel postawiony przez Przedsiębiorstwo, Jednak w obrębie diffĂŠrents warunków ograniczających. Jest Ona utożsamiana z problemem alokacji hits zasobów występuj Wśród działań konkurencyjnych. Decyzja optymalna przynosi najwyższe przychody, marże, zyski Albo najniższe koszty. MODELE ilościowe à przez słowy kwestie problematyczne określone bardzo obiektywnie, w sposób mierzalny przy użyciu skali ilorazowej Albo przedziałowej.

Share:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest